Państwo – czym jest

Efektywne państwo to to które realizuje zadania które tylko ono jest w stanie wykonać. Czyli policja, wojsko, polityka zagraniczna, drogi, pewne elementy infrastruktury . Obywatele opłacają państwo w postaci podatków. Jeżeli rząd zaczyna działać w obszarach które powinny należeć już do wolnej gospodarki, zaczynają się pojawiać patologie takie jak korupcja czy nieracjonalne inwestowanie.


testy do policji 2020


Największą efektywność gospodarczą w historii cywilizacji człowieka uzyskały państwa o modelu gospodarki wolnorynkowej oparte na chrześcijańskich wartościach. Głównie były to kraje z przeważającą rolą wyznań protestanckich. Od kilku dekad w Europie zachodniej wprowadza się laicyzację obywateli i wprowadza coraz większy stopień socjalizmu, co prowadzi do zamętu w temacie norm moralnych oraz regresie standardu ekonomicznego obywateli.

Głównym celem państwa powinno być dobro wspólne jego członków, osiągane zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym. W opracowaniach pośród funkcji państwa występują: utrzymanie porządku, utrzymywanie stosunków międzynarodowych, nadanie ram prawnych gospodarce, utrzymywanie ujednoliconego systemu prawnego. Przynależność do niego jest obligatoryjna i sformalizowana, i wymaga akceptacji wszystkich norm prawnych obowiązujących na terytorium danego kraju.

Jako składniki państwa wymienić należy: ludność, terytorium i władzę – to rozgraniczenie pozwala na odróżnienie go od innych organizacji życia publicznego. Państwo zdefiniować można jako suwerenną i samorządną jednostkę geopolityczną, stanowiącą podmiot prawny. Jest to organizacja władcza wobec obywateli której uprawnienia unormowane są w ustawie zasadniczej, czyli konstytucji.

Termin i struktura państwa uformowały się w starożytnej Grecji – poprzez polis, tradycję realizowano w rzymskich republikach. Myśliciele definiowali państwo jako pewną uporządkowaną komunę różnych grup ludności, których współpraca nieodzowna jest do jego dobrego istnienia i osiągania zamierzonych celów. Ta forma organizacji społeczeństw jest obecnie jedyną respektowaną, interpretacje jej genezy mogą sugerować, że ustalenie tego typu umowy między członkami danej zbiorowości było warunkiem koniecznym dla zachowania ładu społecznego.

Niektóre funkcje przynależeć powinny wyłącznie do państwa, nie mogą one być wypełniane poprzez wolny rynek. Są to wszystkie tak zwane cele wspólne. Powinny one dotyczyć tych obszarów gdzie każdy człowiek ma równe prawo bez względu na status społeczny czy pozycję materialną. Na przykład sądy powinny wyrokować bez względu na zasoby materialne osoby której ma dotyczyć wyrok, chyba że majątek ten wyraźnie jest powiązany ze sprawą. Wyroki nie mogą być na sprzedaż. Tak samo działanie policji. Powinna ona równie dobrze funkcjonować względem ludzi uboższych jak i tych bogatszych.

Role państwa winny dotyczyć celów wspólnych, takich jak bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, tworzenie i egzekucję przepisów prawa, niektóre elementy infrastruktury – tory kolejowe, drogi.

Policja realizuje działania z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. Policja ma zapewnić bezpieczeństwo obywateli a także musi utrzymać bezpieczeństwo i porządek publiczny. By spełniać swoje funkcje policja ma określone uprawnienia. Jest częścią aparatu przymusu państwowego. Państwo ma prawo, w celu egzekwowania prawa, używać siły fizycznej oraz broni palnej.